Algemene voorwaarden

De producten van Atelier Pix zijn exclusief en van hoge kwaliteit. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Atelier Pix. Door producten te kopen bij Atelier Pix, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1.   Overeenkomst

Alle gegevens die ik nodig heb om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder vermelding van reden de bestelde artikelen retourneren. (zie artikel 6)

Artikel 2.   Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt Atelier Pix niet. Atelier Pix is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Pix is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Atelier Pix.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Pix. Atelier Pix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3.   Prijzen, offertes en aanbiedingen

U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle aanbiedingen van Atelier Pix zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4.   Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. Atelier Pix streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Atelier Pix echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

Artikel 5.   Levering

Verzending op een andere wijze dan aangeboden door bPost of het persoonlijk afhalen van uw bestelling is niet mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van gekende verzendbedrijven en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Atelier Pix niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert, dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen.

Artikel 6.   Wijziging overeenkomst

1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
2. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7.   Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Atelier Pix is geen probleem. Indien u zich aan volgende voorwaarden houdt:
1. Alleen artikelen die bij Atelier Pix zijn gekocht kunnen geruild worden.
2. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar sofie@atelierpix.shop. U stuurt de artikelen pas retour nadat u een bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging worden niet geaccepteerd.
3. U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder vermelding van reden artikelen retourneren. De termijn van 14 werkdagen wordt door Atelier Pix bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 14 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen.
5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.
6. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de online webwinkel. Ingeval van ruilen neemt Atelier Pix eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening.
7. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 8.   Garantie

1. De door Atelier Pix geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel.
2. Wanneer blijkt dat een door Atelier Pix geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Atelier Pix binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Atelier Pix hiervan schriftelijk (via mail) op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Atelier Pix, wordt het artikel naar keuze van Atelier Pix ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
3. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan, verplicht u zich het te vervangen artikel aan Atelier Pix te retourneren en de eigendom hiervan aan Atelier Pix over te dragen.
4. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
5. Indien een door Atelier Pix geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Atelier Pix niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
6. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Atelier Pix beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
7. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Atelier Pix niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.
8. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Atelier Pix, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).


Artikel 9.   Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Atelier Pix uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Atelier Pix, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan sofie@atelierpix.shop.


Artikel 10.   Klachten

Wanneer u klachten heeft over de producten of service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact opnemen via sofie@atelierpix.shop of het contactformulier. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft, vermeld dan steeds het factuurnummer en de klacht.


Artikel  11.   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12.   Contactgegevens

Sofie Van Hooydonck
Tereik 6, 2990 Wuustwezel


sofie@atelierpix.shop
BTW BE0827 427 915

Eenmanszaak